UNIT PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT

Pengenalan

Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) berhasrat untuk membudayakan amalan PSH ke dalam masyarakat Malaysia untuk mewujudkan PdP semula sebagai unsur penting dalam budaya dan cara hidup. Bersesuaian dengan Lonjakan 3 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pengajian Tinggi) iaitu “Menghayati Pembelajaran Sepanjang Hayat”, hasrat ini akan dicapai dan dimangkinkan melalui sistem PSH yang berkualiti tinggi, diselaras dengan baik dan seragam di setiap organisasi. Proses pelaksanaan aktiviti PdP PSH memerlukan segala maklumat berkaitan aktiviti PdP PSH direkodkan agar ianya terancang, teratur dan sistematik. Maklumat PdP PSH yang direkodkan perlu mematuhi dasar, polisi, garis panduan, surat pekeliling dan arahan yang dikeluarkan oleh JPPKK di samping memenuhi ketetapan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) institusi

PSH Mac 204
PSH Mac 204
previous arrow
next arrow